Kårstämma 2019

Kårens medlemmar inbjuds varmt till att delta på den årliga kårstämman.

 

KÅRSTÄMMA 1/6 2019

Plats: Husarö Scoutgård

Tid: kl 12.00

 

Dagordning:

 

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Behandling av motioner till kårstämman
 10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
 11. Val av kårordförande och vice kårordförande
 12. Val av kassör
 13. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 17. Om tillämpligt. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa

 

Praktisk information:

Båt från Stockholm (Strömkajen) angör Husarö. Tidtabell enligt waxholmsbolaget eller sl.se
Ett begränsat antal platser för övernattning finns.  Vid intresse av övernattning, kontakta Isak Nodbrink på telefonnummer 0722 533 973 .

 

För frågor angående mat, transporthjälp eller övrigt, kontakta Isak Nodbrink på telefonnummer 0722 533 973 .

 

 

Publicerad: 2019-04-18. Redigerad 2019-04-21